Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning (IPSU)

IPSU – Få stöttning av Jobfind genom individuellt stöd vid utbildning

Är du i behov av individanpassat stöd för att ta dig in på arbetsmarknaden? Då kan vi på Jobfind hjälpa dig. Ansök hos Arbetsförmedlingen för att få delta.

Vad är Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning (IPSU)?

Det övergripande syftet och målet med tjänsten är att deltagaren med hjälp av individuellt anpassat pedagogiskt stöd ska kunna bli självständig och fullfölja en utbildningsinsats med godkänt resultat, i förekommande fall i kombination med hjälpmedel. Utbildningsinsatsen som kan vara aktuell för deltagaren kan bestå av olika arbetsmarknadsutbildningar, förberedande utbildningar, etableringskurs på Folkhögskola eller Folkhögskoleutbildning i studiemotiverande syfte.

Tjänstens består av två delar:

 1. Kartläggning som ska avgöra behovet av pedagogiskt stöd i en specifik utbildning som den arbetssökande ska delta i.
 2. Pedagogiskt stöd under pågående utbildning i den omfattning kartläggningen bedömt.

Bakgrund till tjänsten
Arbetsförmedlingen har ett strategiskt ansvar inom funktionshinderpolitiken som är en del av arbetsmarknadspolitiken. Detta innebär bland annat att Arbetsförmedlingens verksamhet ska vara tillgänglig för personer med funktionsvariation. För att tillgängliggöra utbildningsinsatser för arbetssökande med funktionsvariation som medför nedsatt arbetsförmåga erbjuder Arbetsförmedlingen särskilt pedagogiskt stöd i form av IPSU.

IPSU kompletterar de grundläggande tillgänglighetskraven i förberedande utbildningar och arbetsmarknadsutbildningar för att tillgängliggöra utbildningsinsatser för arbetssökande som på grund av funktionsvariation har särskilda behov av stödjande och kompenserande insatser. 

Upphandlingen avser en sammanhållen tjänst, uppdelad i två delar, IPSU A Kartläggning och IPSU B Pedagogiskt stöd.

Tjänsten ska kartlägga deltagarnas individuella förutsättningar i förhållande till de krav som utbildningssituationen ställer samt ge individuellt utformat pedagogiskt stöd under pågående utbildning. Målet är att deltagaren ska bli självständig och klara utbildningen med godkänt resultat.

Tjänstens syfte och mål
Det övergripande syftet och målet med tjänsten är att deltagaren med hjälp av individuellt anpassat pedagogiskt stöd ska kunna bli självständig och fullfölja en utbildningsinsats med godkänt resultat, i förekommande fall i kombination med hjälpmedel.

Utbildningsinsatsen som kan vara aktuell för deltagaren kan bestå av olika arbetsmarknadsutbildningar, förberedande utbildningar, etableringskurs på Folkhögskola eller Folkhögskoleutbildning i studiemotiverande syfte.

Tjänstens målgrupp
Målgruppen består av arbetssökande med funktionsvariation som medför nedsatt arbetsförmåga och har behov av särskilt pedagogiskt stöd i en utbildningssituation, eventuellt i kombination med hjälpmedel. Exempelvis har deltagaren:

 • visat behov av nya eller fördjupade yrkeskunskaper för att komma ut på arbetsmarknaden men har särskilda behov av anpassning av utbildningsinsatsen för att kunna nå målet anställning.
 • visat behov av samlad insats för att få ökade kunskaper om hur funktionsnedsättningen kan kompenseras med olika hjälpmedel och stödsystem i utbildningssituationen.
 • visat behov av att lära sig underlättande strategier i utbildningssituationen.
 • visat behov av utprovning av hjälpmedel och utbildning/träning för att kunna använda dessa på ett effektivt sätt i samband med en utbildningssituation. 

Närmare beskrivning av tjänstens två delar
IPSU är alltså uppdelad i två delar, IPSU A Kartläggning och IPSU B Pedagogiskt stöd. 

IPSU A Kartläggning
Kartläggning av deltagarens förutsättningar att klara kraven i utbildningen, utprovning av eventuella hjälpmedel som deltagaren kan ha behov av i utbildningssituationen, samt övrig förberedelse inför en utbildningsinsats. Resultatet ligger till grund för upplägg och innehåll av IPSU B. 

IPSU B Pedagogiskt stöd
Löpande pedagogiskt stöd under pågående utbildning, samt om hjälpmedel är aktuellt, support och service av dessa. Stödet utformas på ett sådant sätt att behovet av stödtimmar under insatsen successivt minskar med mål att deltagaren ska bli så självständig som möjligt. 

Inför start av tjänsten genomför arbetsförmedlaren, vi och den arbetssökande ett flerpartssamtal. Den blivande deltagaren informeras om innehåll och upplägg för IPSU. Överenskommelse om startdatum för IPSU A Kartläggning görs och en gemensam planering upprättas. 

IPSU A Kartläggning
Rikttiden för IPSU A Kartläggning är 1-3 veckor lång. Syftet med kartläggningen är att jämföra de krav som ställs på en deltagare i den aktuella utbildningssituationen med dennes individuella förutsättningar samt ge förslag på pedagogiskt stöd och/eller hjälpmedel som bedöms underlätta för personen i utbildningssituationen.

Insatsen innefattar analys av utbildningens innehåll, mål och upplägg samt bedömning av individens förutsättningar att svara upp mot de krav som utbildningsinsatsen ställer.

Kartläggningen genomförs innan den planerade utbildningsinsatsen startar. Om behovet särskilt pedagogiskt stöd identifieras under pågående utbildning så kan kartläggningen genomföras i detta läge, om det bedöms som lämpligt utifrån individens behov och utbildningens krav.

Kartläggning och analys av individens förutsättningar utifrån:
– de krav som utbildningssituationen ställer
– inlärningsstil, individuell studiestrategi och teknik
– erfarenhet av kompenserande hjälpmedel
– grundläggande datorkunskap
– behov av tekniskt stöd
– behov av utprovning och träning med kompenserande hjälpmedel
– behov av omfattning av individuellt pedagogiskt stöd 

IPSU B Pedagogiskt stöd
Rikttiden för IPSU B Pedagogiskt stöd är varierande och beror på deltagarens behov och utbildningens längd. Tjänsten pågår som längst till det datum då utbildningsinsatsen avslutas.

Det pedagogiska stödet baseras på de resultat som framkommit under kartläggningen. Det pedagogiska stödet ges under pågående arbetsmarknadsutbildningar, förberedande utbildningar, etableringskurs på Folkhögskola eller Folkhögskoleutbildning i studiemotiverande syfte. Stödet utformas på ett sådant sätt att deltagaren blir så självständig som möjligt för att kunna genomföra utbildningen på egen hand med hjälp av de verktyg och eventuella hjälpmedel som IPSU stödet tillhandahåller.

Antal stödtimmar under insatsen kommer att variera utifrån utbildningens upplägg och ska om möjligt minskas allt eftersom deltagaren blir mer självständig.

De hjälpmedel som utprovats och rekommenderats under IPSU A Kartläggning ska följa deltagaren under hela den tid personen har behov av hjälpmedlen under den kommande utbildningsinsatsen, även om behovet av pedagogiskt stöd upphör.

Om det under IPSU B framkommer ett behov av ytterligare hjälpmedel ansvarar vi även för att dessa utprovas och tillhandahålls.

IPSU B Pedagogiskt stöd består av följande insatser:
– Pedagogiskt stöd till den arbetssökande på det sätt deltagaren behöver under utbildningen, exempelvis:
– hjälp med struktur och upplägg för studierna 
– olika former av studieteknik
– hur utbildningsmaterialet kan användas utifrån deltagarens behov samt vid behov
– installation och driftsättning av hjälpmedel (inklusive service och support av dessa)
– teknisk anpassning avseende lärandemiljö
– pedagogiskt stöd som även kan omfatta support till lärare och omgivning 

Gemensam Planering: IPSU A Kartläggning
Överenskommelsen vid flerpartssamtalet ligger till grund för upprättande av Gemensam planering. 

I Kartläggningen ska följande aktiviteter ingå:
– Analys av de krav som utbildningssituationen ställer i förhållande till den arbetssökandes förutsättningar att svara upp mot dessa krav.
– Bedömning av behov av pedagogiskt stöd.
– Bedömning av behov av hjälpmedel. 

Gemensam Planering: IPSU B Pedagogiskt stöd
Den första gemensamma planeringen utgår från det som framkommit i slutredovisningen från IPSU A Kartläggning. Om planeringen ändras ska en ny GP skickas in med förslag på ny omfattning och/eller ändrad period. Det ska också motiveras varför ändringen föreslås 

Följande ska framgå:
– Upplägg av det pedagogiska stödet och de aktiviteter som planeras.
– Vilka hjälpmedel som arbetssökande kommer att använda under utbildningstiden.
– Plan för hur deltagaren ska bli så självständig som möjligt.
– Plan för tidsperiod och i vilken omfattning det pedagogiska stödet ska ges. 

Pedagogiskt stöd:
– Stödets innehåll och omfattning.
– På vilket sätt stödet har kompenserat i inlärningssituationen.
– Deltagarens framsteg och utveckling. 

Hjälpmedel:
– Vilka hjälpmedel deltagaren har använt under utbildningstiden.
– På vilket sätt hjälpmedlet har kompenserat i inlärningssituationen.
– I de fall deltagaren har fortsatt behov av hjälpmedel under utbildningstiden ska detta noteras. Det ska också anges vilka hjälpmedel som då är aktuella. 

Rekommendationer utifrån observationer och deltagarens behov. 

Utrustning/hjälpmedel
Exempel på hjälpmedel som kan förekomma:
– Bärbar dator med Officepaket och antivirusprogram
– Digital mjukvaruspelare till dator för textmaterial med ljud
– Talsyntesprogram
– Rättstavningsprogram

– Hörlurar
– Daisy-spelare; en internationell standard för att läsa och navigera i digitala talböcker (digitalt anpassat informationssystem)
– Fickminne; diktafon – en apparat som lagrar tal för diktering
– Scannerpenna/läspenna
– Hjälpmedel för varseblivning och kommunikation 

Utöver ovan uppräknade exempel på hjälpmedel kan det bli aktuellt med en rad andra liknande hjälpmedel och appar. 

Vi har startat upp IPSU i följande områden:

 • Norra Mälardalen
  • Uppsala
  • Västerås
 • Göteborg Halland
  • Göteborg
  • Halmstad
  • Skövde
 • Nordvästra Götaland
  • Borås
  • Trollhättan
 • Västra Svealand
  • Falun
  • Karlstad
  • Malung
  • Mora
  • Örebro
 • Norra Norrland
  • Gällivare
  • Kalix
  • Kiruna
  • Luleå
  • Lycksele
  • Piteå
  • Skellefteå
  • Umeå
  • Övertorneå

För arbetsgivare

Söker ditt företag personal?