Privacy Policy

Data Protection and Privacy

Information regarding the processing of personal data

Vi skyddar dina personuppgifter

Individens personliga integritet och säkerheten för dennes personuppgifter är viktig för oss. Jofind ansvarar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt i enlighet med gällande lagstiftning. Denna information är tillämplig för dig som kandidat, kund, leverantör och för dig som tar kontakt med oss via hemsidan.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Information används för att förbättra vår tjänst och service till dig och till våra kunder samt för att utföra analyser avseende tjänstens användning och prestanda i syfte att förbättra tjänsten och vårt arbetssätt.

För dig som kund behandlar vi personuppgifter för administration av leverans, återkoppling kring uppdrag, kundvårdande aktiviteter samt även för viss statistik, utvärdering och kvalitetssäkerhetsarbete. I vårt leverantörsregister behandlar vi personuppgifter för att säkerställa affärsmässig relation och eventuell reklamation.

Vi vill gärna använda e-post i vår kommunikation med dig. Om du varit inne på någon av våra hemsidor, och godkänt behandlingen av personuppgifter i något av våra kontaktformulär, har du samtyckt till att dina personuppgifter även används för kommunikation med dig. Om du inte vill att dina uppgifter ska användas för marknadsföring, vänligen kontakta oss via e-post [email protected]

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Som personuppgifter räknas all slags information som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person.

Med stöd av ditt samtycke som kandidat kan vi komma att samla in och behandla följande: Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress. Likaså kan det begäras att du förser oss med registerutdrag från myndigheter, dessa förstörs efter att vi registrerat endast godkännande/underkännande utifrån kundens krav.

Vi kan komma att använda tredje part för att genomföra hela eller delar av rekryteringsprocessen, varvid vi har säkerställt att dessa partners följer våra instruktioner gällande behandling av personuppgifter. Personuppgifter genereras genom att vi kategoriserar informationen såsom, men inte begränsade till, metadata och historik. Gällande dig som kund eller leverantör behandlar vi kontaktuppgifter som du själv har lämnat samt information om det uppdrag eller de tjänster/produkter som ska utföras/levereras. Behandlingen av dina personuppgifter i våra register sker med stöd av avtal, rättsliga förpliktelser och berättigat intresse. När det gäller berättigat intresse använder vi oss av dina uppgifter exempelvis för att anpassa vår kommunikation till dig

Lagring och gallring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras i en databas där vår IT-partner ansvarar för driften. Personuppgifter lagras enbart så länge det finns behov av att bevara dem för att fullfölja de ändamål som uppgifterna samlades in för och i överensstämmelse med rättsliga förpliktelser. Det kan finnas rättsliga förpliktelser som hindrar att vi raderar vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter finns till exempel i bokföringslagstiftningen, offentlighetsprincipen och diskrimineringslagstiftningen. I dessa fall kommer vi i stället att markera dem så att de inte längre aktivt används i våra system. De kvarvarande uppgifterna tas bort när dessa lagkrav inte längre är aktuella.

Skydd av dina personuppgifter

Jobfind, som är en del av Angus Knight Group, har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda hela vår IT-miljö. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i gällande lagstiftning. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. Vi uppdaterar och testar kontinuerligt vår säkerhetsteknik. Samtliga av Jobfinds samarbetspartners och medarbetare är bundna av sekretessavtal och är därmed skyldiga att följa uppsatta regler och riktlinjer för IT-säkerhet och dokumentation samt andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.

Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att uppgifterna rättas eller raderas, likaså om du inte längre vill kvarstå som kandidat hos oss. Du kan alltid kontakta Jobfind för rättning eller radering av dina uppgifter

Dataportabilitet

Du har också rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss.

Begränsning

Att uppgifterna begränsas betyder att vi gör en markering om att hanteringen av personuppgiften ska begränsas till ett visst syfte.

Återkalla samtycke

I den utsträckning vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen. Jobfinds anställda och samarbetspartners är bundna av sekretessavtal och är därmed skyldiga att följa uppsatta regler och riktlinjer för IT-säkerhet och dokumentation samt andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i gällande lagstiftning.

Ändringar i denna information

Jobfind förbehåller sig rätten att revidera denna information från tid till annan. Om vi gör mindre ändringar så kommer vi att publicera dessa på vår webbplats. Om vi ändrar informationen på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs idag kommer vi att underrätta dig om dessa förändringar på annat lämpligt sätt. Jobfinds anställda och samarbetspartners är bundna av sekretessavtal och är därmed skyldiga att följa uppsatta regler och riktlinjer för IT-säkerhet och dokumentation samt andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i gällande lagstiftning.

Frågor och funderingar

Om du har några frågor gällande behandling av personuppgifter inom Jobfind är du välkommen att kontakta oss via e-post [email protected] Om du inte är nöjd med det svar du får har du rätt att lämna ett klagomål till Datainspektionen.

Cookies

Om cookies på Jobfindsverige.se

Enligt lagen om elektronisk kommunikation vill vi informera dig om att vi på Jobfind använder cookies. En cookie är en textfil som en webbplats begär att få spara på din dator. Cookies är nödvändiga på Jobfinds hemsida för att våra tjänster ska fungera och går inte att stänga av. Du kan ställa in din webbläsare på att blockera dessa cookies eller varna dig om dem, men det kan göra att vissa delar av webbplatsen inte fungerar. Ingen personligt identifierbar information lagras i dessa cookies.

Vad används Cookies till?

Cookies gör att vi kan räkna besök och trafik och därmed ta reda på saker som vilka sidor som är mest populära och hur besökarna rör sig på vår webbplats. All information som samlas in genom dessa cookies är sammanställd, vilket innebär att den är anonym. Om du inte tillåter dessa cookies kan vi inte ge dig en skräddarsydd upplevelse.

Cookies gör att det går att tillhandahålla utökade funktioner och personlig anpassning på webbplatsen. De kan placeras ut av oss eller av en tredjepartsleverantör vars tjänster vi har lagt till på våra sidor. Om du inte tillåter dessa cookies kan det hända att vissa eller samtliga av dessa tjänster inte fungerar som de ska.

När du accepterar marknadsföringscookies ger du oss tillåtelse att placera cookies på din enhet och visa relevant innehåll för dig som passar dina intressen. Dessa cookies kan placeras ut på vår webbplats av våra annonspartners eller oss för att bygga upp en profil av dina intressen och visa dig relevanta innehåll på våra och tredje parts webbplatser. För att kunna visa innehåll som passar dina intressen använder vi dina interaktioner tillsammans med personuppgifter som du ger oss på vår webbplats. För att presentera relevant innehåll på tredjepartswebbplatser delar vi dessa uppgifter och en kundidentifierare, såsom en krypterad e-postadress eller enhets-ID, med tredje parter, såsom annonsplattformar och sociala nätverk. För att säkerställa att innehållet är så relevant som möjligt för dig kan vi länka dessa data till de olika enheterna du använder. Om du väljer att inte acceptera marknadsföringscookies kommer vi inte placera sådana cookies på din enhet, vilket resulterar i att innehållet du ser från oss kan vara mindre relevant.

Förhindra cookies

Mer information om hur du kan förhindra cookies finns på:

Du kan läsa mer om cookies hos Post- och Telestyrelsen som är tillsynsmyndighet på området https://www.pts.se

We protect your personal data

The individual’s personal privacy and the security of their personal data are important to us. Jobfind is responsible for ensuring that personal data is processed correctly in accordance with applicable legislation. This information is applicable to you as a candidate, customer, supplier and to you who contact us through the website.

Why do we process personal data?

Information is used to improve our service to you and to our customers and to perform analyses regarding the use and performance of the service in order to improve the service and our way of working.

For you as a customer, we process personal data for administration of delivery, feedback on assignments, customer care activities and also for certain statistics, evaluation and quality safety work. In our supplier register, we process personal data to ensure a business relationship and possible complaint.

We would like to use email in our communication with you. If you have been on any of our websites, and approved the processing of personal data in one of our contact forms, you have consented to your personal data also being used for communication with you. If you do not want your data to be used for marketing purposes, please contact us by email [email protected].

What personal data do we process?

Personal data includes any information that can be directly or indirectly derived from a natural person.

With the support of your consent as a candidate, we may collect and process the following: Contact details such as name, address, telephone number, e-mail address. Similarly, you may be requested to provide us with register extracts from authorities, these are destroyed after we register only approval/disapproval based on the customer’s requirements.

We may use third parties to carry out all or part of the recruitment process, whereby we have ensured that these partners follow our instructions regarding the processing of personal data. Personal data is generated by categorizing the information as, but not limited to, metadata and history. Regarding you as a customer or supplier, we process contact information that you have provided yourself and information about the assignment or services / products to be carried out/delivered. The processing of your personal data in our registers is carried out on the basis of agreements, legal obligations and legitimate interest. In the case of legitimate interest, we use your data, for example, to adapt our communication to you.

Storage and protection of personal data

Your personal data is stored in a database where our IT partner is responsible for the operation. Personal data is stored only as long as there is a need to preserve it in order to fulfil the purposes for which the data was collected and in accordance with legal obligations. There may be legal obligations that prevent us from deleting certain personal data. These obligations exist, for example, in accounting legislation, the principle of public access to information and discrimination legislation. In these cases, we will instead mark them so that they are no longer actively used in our systems. The remaining data will be deleted when these legal requirements are no longer relevant. The remaining data will be deleted when these legal requirements are no longer relevant.

Protection of your personal data

Jofind, which is part of the Angus Knight Group, has taken appropriate technical and organizational measures to protect our entire IT environment. All processing of personal data takes place in accordance with the provisions of current legislation. To ensure that personal data is processed in a secure manner, we use computer networks that are protected against intrusion, including firewalls and password protection according to industry standards. We continuously update and test our security technology. All of Jobfind’s partners and employees are bound by confidentiality agreements and are thus obliged to follow established rules and guidelines for IT security and documentation as well as other internal regulations that further regulate the processing of personal data.

Your rights

The data protection legislation gives you a number of rights in relation to the processing of your personal data. You have the right to access the personal data that is registered about you. If they are incorrect or incomplete, you have the right to request that the information be corrected or deleted, as well as if you no longer want to remain a candidate with us. You can always contact Jofind for correction or deletion of your information

Data portability

You also have the right to receive a copy of the personal data that concerns you in a structured format (data portability). The right to data portability only covers information that you have provided to us.

Restriction

The fact that the data is restricted means that we make a mark that the processing of the personal data should be limited to a certain purpose.

Withdraw consent

To the extent that we process your personal data on the basis of your consent, you have the right, at any time, to withdraw your consent to the processing. Jobfind’s employees and partners are bound by confidentiality agreements and are thus obliged to follow established rules and guidelines for IT security and documentation as well as other internal regulations that further regulate the processing of personal data. All processing of personal data takes place in accordance with the provisions of current legislation.

Changes to this information

Jobfind reserves the right to revise this information from time to time. If we make minor changes, we will publish them on our website. If we change the information in a way that differs significantly from what was stated today, we will notify you of these changes in another appropriate way. Jobfind’s employees and partners are bound by confidentiality agreements and are thus obliged to follow established rules and guidelines for IT security and documentation as well as other internal regulations that further regulate the processing of personal data. All processing of personal data takes place in accordance with the provisions of current legislation.

Questions and concerns

If you have any questions regarding the processing of personal data within Jobfind, you are welcome to contact us by e-mail [email protected]. If you are not satisfied with the answer you receive, you have the right to lodge a complaint with the Swedish Data Protection Authority.

Cookies

About cookies on Jobfind.com.se

According to the Electronic Communications Act, we want to inform you that we at Jobfind use cookies. A cookie is a text file that a website requests to be stored on your computer. Cookies are necessary on Jobfind’s website for our services to work and can not be turned off. You can set your browser to block these cookies or warn you about them, but this may prevent some parts of the website from working. No personally identifiable information is stored in these cookies.

What are cookies used for?

Cookies allow us to count visits and traffic and thus find out things such as which pages are most popular and how visitors move on our website. All information collected through these cookies is compiled, which means that it is anonymous. If you do not allow these cookies, we can not give you a tailored experience.

Cookies make it possible to provide extended functions and personalization on the website. They can be placed by us or by a third-party provider whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies, some or all of these services may not work properly.

When you accept marketing cookies, you give us permission to place cookies on your device and display relevant content for you that suits your interests. These cookies may be placed on our website by our advertising partners or us to build a profile of your interests and show you relevant content on our and third party websites. In order to display content that suits your interests, we use your interactions together with personal information that you provide to us on our website. To present relevant content on third-party websites, we share this information and a customer identifier, such as an encrypted email address or device ID, with third parties, such as advertising platforms and social networks. To ensure that the content is as relevant as possible for you, we can link this data to the various devices you use. If you choose not to accept marketing cookies, we will not place such cookies on your device, which means that the content you see from us may be less relevant.

Prevent cookies

For more information on how to prevent cookies, see:

You can read more about cookies at the Swedish Post and Telecom Agency, which is the supervisory authority in the area https://www.pts.se